คณะกรรมการสมาคม

 • นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข
 • นายกสมาคมฯ • คุณพินิจ รุจิรวนิช
 • อุปนายกสมาคมฯ • นางสาวณัฐกา ปริสุทธิกุล
 • เหรัญญิกสมาคมฯ • นางเกศสิริ ปริสุทธิกุล
 • เลขาธิการสมาคมฯ • คุณปิยพล หฤหรรษ์ปราการ
 • วิชาการสมาคมฯ • คุณกิตติพล วิจิตรคุณากร
 • วิชาการสมาคมฯ • นายธนวัฒน์ พูนศิลป์
 • ที่ปรึกษา/กรรมการกลาง • คุณณรงค์ ตั้งภัสสรเรือง
 • กรรมการกลาง • คุณศุภชัย รุจิเรืองโรจน์
 • กรรมการกลาง • คุณกิตติพงศ์ ผูกบุญเชิด
 • กรรมการกลาง • คุณประภารัตน์ ชัยจิระธิกุล
 • กรรมการกลาง • นางสาวเพ็ญผกา เชษฐพงศ์พันธุ์
 • กรรมการกลาง • คุณบุญเอก ลีลารุจิเจริญ
 • กรรมการกลาง • คุณชายแดน เสถียร
 • กรรมการกลาง • นางสาวคนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร
 • กรรมการกลาง • นายบรรพจน์ ยิ้มวัลย์
 • กรรมการกลาง • คุณดวงชนก กรัณกิติกร
 • กรรมการกลาง • คุณวิโรจน์ หลักสินไชย
 • กรรมการกลาง • นายอรรถวิทย์ สุขโข
 • กรรมการกลาง • คุณพิมพ์ปราชญ์ พันธ์วิศวกาญจน์
 • กรรมการกลาง • คุณชุตินันท์ ศีลประชาวงศ์
 • กรรมการกลาง • นางสาววีณา อุสัยนี ( นา )
 • กรรมการกลาง • นางสาวใจเอก ฤทธิพฤกษ์
 • กรรมการกลาง • นางสาวสุธาทิพย์ บุณยเกียรติ
 • ประชาสัมพันธ์ • นายจิรัสย์ วิศิษฐ์จารุกุล
 • ประชาสัมพันธ์