• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ข่าวจาก facebook
คุณศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าพบพร้อมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้กับ นายวิรัช ดวงแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา, นายสุเมธ เพชรมณี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
29 ธันวาคม 2560
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ทั้งสองแห่ง เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561
(ข่าวจาก facebook)