• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ข่าวจาก facebook
บรรยากาศการเรียนหลักสูตร RE-CU Hotel in Songkhla เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา จากหัวข้อ MARKETING RESEARCH FOR HOTEL PROJECT DEVELOPMENT และ WORKSHOP 3 : MARKETING RESEARCH & ANALYSIS โดย รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย
24 กันยายน 2560
ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ข่าวจาก facebook)