• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ระเบียบ/ข้อบังคับสมาคม
ข้อบังคับของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา
ข้อความเบื้องต้น
ข้อ 1.สมาคมนี้มีชื่อว่า "สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา" มีเป็นภาษาอังกฤษว่า"THE SONGKHLA REAL ESTATE ASSOCIATION" ใช้ชื่อย่อเป็น "S.R.E.A."
ข้อ 2.สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 1242 ถนนกาญจนวาณิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074 - 221461
ข้อ 3.เครื่องหมายของสมาคมลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 2 รูป รูปหนึ่งเป็นสีทึบ อีกรูปหนึ่งเป็นแถบ 4 แถบ ตั้งอยู่บน สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีทึบ
หมวด 1.
บททั่วไป
ข้อ 4.วัตถุประสงค์ของสมาคม มีดังนี้
4.1ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้า และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในทางปฏิบัติ และทางวิชาการ
4.2สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ในการประกอบการค้าของสมาชิก รวมทั้งประนีประนอม
ข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือสมาชิกกับ บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในการประกอบการ
4.3เป็นสื่อประสานงานการประกอบการค้า และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กับหน่วยราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประกอบ ธุรกิจดำเนินไปโดยเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.4เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกกับสมาคม และผู้ประกอบการในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน ความช่วยเหลือในทางวิชาการ และทางการเงิน ตลอดจนการแลก เปลี่ยนความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบธุรกิจซึ่งกันและกัน
4.5เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกในประเทศ เพื่อความสัมพันธ์อันดี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญในการประกอบธุรกิจ และเพื่อให้ความช่วยเหลือในทางวิชาการ ทางปฏิบัติ และทางการเงิน ซึ่งกันและกัน
4.6ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับทำเลที่ดิน การวางแปลนแผนผังวิธีการก่อสร้าง และการใช้วัสดุก่อสร้างเพื่อประโยชน์ในการ ประกอบการ
4.7ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน และปรับปรุงวิธีดำเนินการของสมาชิก ให้ได้ผลยิ่งขึ้น
4.8สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหว ของภาวะการประกอบธุรกิจการค้า และการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งภาวะ ตลาดวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
4.9ส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณ ของสมาชิกผู้ดำเนินการ ได้ผลดี เป็นที่เชื่อถือ แก่ประชาชน และทางราชการ
4.10ช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศล และสาธารณะสงเคราะห์
4.11ปฏิบัติกิจการอื่นเพื่อประโยชน์ของสมาชิก หรือส่วนรวมตามขอบเขตที่กฎหมาย ให้อำนาจ กระทำได้
4.12ไม่เกี่ยวข้องการเมือง