• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
นายกสมาคม
ประวัตินายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา
เกิดวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2508
สถานที่เกิด จังหวัดสงขลา
สถานที่ติดต่อ 9-11-13 ถ.จุติอุทิศ 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ระดับการศึกษา
-ประถม โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จ.สงขลา
-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดรุณศึกษา จ.สงขลา
-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กทม.
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
-กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรสื่อสารแอนด์อีเล็คโทรนิค จำกัด
-กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรชัยย์พร๊อบเพอร์ตี้ จำกัด (โครงการบ้านอมรชัยย์)
ตำแหน่งทางสังคม
-นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา
-ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค 9
-ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสงขลา
-อดีตนายกสโมสรไลออน์หาดใหญ่ฮาร์โมนี
นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข