• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ประวัติความเป็นมา
สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา
สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ได้เริ่มก่อตั้งโดยผู้ประกอบการ อสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ในปี 2537 ผู้ก่อตั้งประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ สร้างบ้านขาย ผู้รับเหมาผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ ประกอบธุรกิจการค้าวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง และการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อช่วยเป็นสื่อกลาง ในการประสานงานและการพัฒนาติดตามความเคลื่อนไหว ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ตลาดวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ซึ่งในช่วงดังกล่าว ถือเป็นช่วงที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเทศมีความเติบโต อย่างมาก โดยมีนายสมพงษ์ ศิริคติธรรม ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปี 2540
จนถึงปี 2540 ได้เกิดภาวะวิกฤตการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศ ที่เรียกกันว่า วิกฤติฟองสบู่ ทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ต้องประสบกับปัญหาหนี้สิน ที่กระทบกับผู้ประกอบการทั้งประเทศ จนทำให้มีการชะลอตัวด้านอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เกิดปัญหากับระบบการเงินทั้งระบบ เป็นผลให้สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา ก็ต้องยุติบทบาทของสมาคมฯ ลงตั้งแต่ปี 2541 จนถึง ปี 2551
ในปี 2552 หลังจากภาวะด้านอสังหาริมทรัพย์ เริ่มดีขึ้น นายสมพงษ์ ศิริคติธรรม ได้ติดต่อประสานงานกับอดีตกรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา เพื่อหาแนวทางฟื้นฟูสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ขึ้นมาใหม่ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้มีการพูดคุยประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อย่างต่อเนื่องสักระยะ จึงมีการรับสมัครสมาชิกสมาคมขึ้นมาใหม่ จัดกิจกรรม พบปะสังสรรค์ร่วมกันระหว่างสมาชิกสมาคมฯ ตลอดถึงการจัดให้มีกิจกรรมศึกษา ดูงานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดกระบี่และภูเก็ตร่วมกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ อันดีระหว่างสมาชิกที่ร่วมฟื้นฟูสมาคมฯ กับสมาชิกที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับสมาคม
หลังจากนั้น จึงกำหนดจัดประชุมสามัญสมาชิกของสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม SMEs คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีเป้าหมายเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาคนใหม่
หลังจากครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา ของนายธนวัตน์ พูนศิลป์ เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2555 สมาคมฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี เพื่อเลือกนายกสมาคมฯ คนใหม่อีกครั้งหนึ่งในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกนายธนวัตน์ พูนศิลป์ เป็นนายกสมาคมฯ ต่อในวาระที่ 2 เพื่อบริหารสมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2557